Ấn phẩm

Báo cáo, tài liệu về FLEGT-VPA của CED:

Báo cáo Hội thảo tổng kết dự án của CED ngày 20/8/2015 tại Hà Nội Báo cáo Hội thảo Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp ngành gỗ về FLEGT-VPA, ngày 26/6/2015 tại Bình Định Cuốn hỏi đáp về FLEGT-VPA dành cho doanh nghiệp
Báo cáo Hội thảo tổng kết dự án của CED ngày 20/8/2015 tại Hà Nội Báo cáo Hội thảo Kết nối và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp ngành gỗ về FLEGT-VPA, ngày 26/6/2015 tại Bình Định Cuốn hỏi đáp về FLEGT-VPA dành cho doanh nghiệp
Chiến lược truyền thông FLEGT-VPA của CED Báo cáo các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại Tổng cục Lâm nghiệp ngày 13 tháng 3 năm 2015 - (vi) 13/03/2015 tại TCLN, Bộ NN&PTNT, Hà Nội Báo cáo các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại CED ngày 9 tháng 1 năm 2015 – (vi) 9/01/2015 tại CED, Hà Nội
Chiến lược truyền thông FLEGT-VPA của CED Báo cáo các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại Tổng cục Lâm nghiệp ngày 13 tháng 3 năm 2015 – (vi) 13/03/2015 tại TCLN, Bộ NN&PTNT, Hà Nội Báo cáo các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại CED ngày 9 tháng 1 năm 2015 – (vi) 9/01/2015 tại CED, Hà Nội
Danh sách đơn vị tham gia khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin FLEGT-VPA Báo cáo đánh giá nhu cầu cung cấp thông tin Doanh nghiệp gỗ về FLEGT-VPA do CED thực hiện năm 2014 Tổng kết hội thảo FLEGT-VPA ngày 9 tháng 7 năm 2014
Danh sách đơn vị tham gia khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin FLEGT-VPA Báo cáo đánh giá nhu cầu cung cấp thông tin Doanh nghiệp gỗ về FLEGT-VPA do CED thực hiện năm 2014 Tổng kết hội thảo FLEGT-VPA ngày 9 tháng 7 năm 2014
Hình ảnh một số mẫu chứng chỉ hiện có của doanh nghiệp gỗ  ngày 27/8/2014 Hình ảnh các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ tại các trung tâm chế biến gỗ chính ở Việt Nam ngày 28/8/2014 Báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án của CED
 Hình ảnh một số mẫu chứng chỉ hiện có của doanh nghiệp gỗ  ngày 27/8/2014  Hình ảnh các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ tại các trung tâm chế biến gỗ chính ở Việt Nam ngày 28/8/2014 Báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án của CED

Báo cáo, tài liệu về FLEGT-VPA của các tổ chức khác

AGRO_Báo cáo thường niên ngành gỗ Việt Nam 2014 và triển vọng 2015 Tổng quan cung cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2012 SRD_ Hội thảo Tập huấn về Giám sát rừng độc lập, tháng 12/ 2014, tại Ninh Bình
AGRO_Báo cáo thường niên ngành gỗ Việt Nam 2014 và triển vọng 2015 Tổng quan cung cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2012 SRD_ Hội thảo Tập huấn về Giám sát rừng độc lập, tháng 12/ 2014, tại Ninh Bình
SRD_Báo cáo “Đánh giá tác động tiềm tàng của VPA đến sinh kế của các nhóm dễ bị tổn thương (LIA)”, 2014 TCLN_Báo cáo: Đánh giá Môi trường Chiến lược sơ bộ đối với Quy hoạch Tổng thể ngành Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010-2020, 2010 Đánh giá hiệu quả của các mạng lưới RED+ và FLEGT tại Việt Nam, 2014
 SRD_Báo cáo “Đánh giá tác động tiềm tàng của VPA đến sinh kế của các nhóm dễ bị tổn thương (LIA)”, 2014 TCLN_Báo cáo: Đánh giá Môi trường Chiến lược sơ bộ đối với Quy hoạch Tổng thể ngành Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010-2020, 2010 Đánh giá hiệu quả của các mạng lưới RED+ và FLEGT tại Việt Nam, 2014
Đào Tạo TOT Về Quy Chế Gỗ Liên Minh Châu Âu Tóm Tắt (TOT EUTR)
Đào Tạo TOT Về Quy Chế Gỗ Liên Minh Châu Âu Tóm Tắt (TOT EUTR)

 

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh