Các thuật ngữ

Các thuật ngữ FLEGT

Thuật ngữ Thuật ngữ sử dụng trong khuôn khổ VPA giữa Việt Nam và EU. Lưu ý: thuật ngữ này sử dụng trong quá trình đàm phán, vì vậy có thể được điều chỉnh và thống nhất sau khi kết thúc đàm phán và thực thi. Xin theo dõi thông tin cập nhật tại trang: […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh