Category: Tuân thủ VPA

Hướng dẫn tổ chức hội thảo cung cấp thông tin liên quan đến FLEGT-VPA cho các doanh nghiệp

Tài liệu này hướng dẫn tổ chức chương trình cho 1 ngày tập huấn tập trung cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy điều kiện và kinh phí của các tổ chức, có thể điều chỉnh thành ½ ngày hoặc có thể sử dụng các thông tin đã cung cấp để tổ chức các phần […]

Công cụ giúp doanh nghiệp tuân thủ và sẵn sàng đáp ứng các quy định của FLEGT-VPA

Tài liệu này cung cấp các công cụ cần thiết giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong ngành gỗ Việt Nam buôn bán gỗ hợp pháp đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) mà Việt Nam đã cam kết với EU. Theo VPA, tất cả gỗ và […]