Yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Các yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Các yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam Thực hiện trách nhiệm giải trình: Cốt lõi của khái niệm ‘giải trình’ là nhà điều hành thực hiện công tác quản lý rủi ro để giảm thiểu nguy cơ đưa gỗ khai thác bất hợp pháp, hoặc sản phẩm gỗ từ nguồn gốc gỗ khai […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh