Quá trình đàm phán và thực hiện VPA

Tiến trình đàm phán FLEGT/VPA Việt Nam

Tiến trình đàm phán Sơ đồ tổ chức đoàn đàm phán FLEGT/VPA Việt Nam Với các sản phẩm gỗ chiếm tới 80% sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, và Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT), EU đã đặt ra các yêu cầu về tính hợp pháp đối […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh