Các phụ lục của VPA

Các phụ lục của VPA

Nội dung của VPA 1. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) là phần trung tâm của một hiệp định VPA giữa EU và một quốc gia xuất khẩu gỗ bên ngoài EU. Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) được thiết kế để xác định, giám sát và […]

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh