Giới thiệu về VPA

Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) là hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU.

  • Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Việt Nam và EU ký tắt VPA. Việc ký tắt chính thức kết thúc đàm phán giữa hai bên. Hai bên hiện nay đang tiến hành xem xét về mặt pháp lý các nội dung đàm phán và sau đó sẽ dịch ra tiếng Việt và các ngôn ngữ khác của các nước EU. Trước khi hiệp định có hiệu lực, mỗi bên sẽ tiến hành các thủ tục, trình tự nội bộ để ký kết và phê duyệt hiệp định.
  • Theo VPA cả hai bên cam kết chỉ buôn bán sản phẩm gỗ hợp pháp.
  • Ngoài những quy định khác, VPA bao gồm các chi tiết của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp có khả năng xác minh được các sản phẩm gỗ hợp pháp. Khi hệ thống VNTLAS này hoạt động, dựa vào đó giấy phép FLEGT sẽ được cấp cùng với các sản phẩm gỗ được chứng nhận là hợp pháp vào EU.
  • Việt Nam khi đó sẽ chỉ xuất khẩu sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT vào thị trường EU. Phía EU cũng sẽ chỉ cho phép gỗ Việt Nam vào EU nếu gỗ đó có giấy phép FLEGT có hiệu lực. Gỗ được cấp phép FLEGT được coi là đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định gỗ của EU, EUTR. Sau khi VPA có hiệu lực, cần phải có một khoảng thời gian để tập trung tiến hành các công việc liên quan đến kỹ thuật để thành lập các hệ thống và các thủ tục cần thiết để thực hiện VPA. Khi VNTLAS đi vào vận hành đầy đủ (sau khi EU và Việt Nam tiến hành đánh giá chung, và khẳng định hệ thống đáp ứng đầy đủ các điều khoản cam kết trong VPA), thì khi đó giấy phép FLEGT sẽ được cấp. Danh mục các câu hỏi dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng thích ứng của doanh nghiệp đối với những yêu cầu của VPA và có gợi ý những tiêu chí và công cụ giúp doanh nghiệp sẵn sàng với VPA.

Hiểu thêm về VPAs tại video dưới đây:

Toàn văn Hiệp định VPA EU- Việt Nam:

Các phụ lục của Hiệp định VPA EU-Việt Nam: