Hỏi đáp dành cho cộng đồng trồng và bảo vệ rừng

Hỏi đáp dành cho cộng đồng trồng và bảo vệ rừng

PHẦN HỎI – ĐÁP VỀ BẢO VỆ RỪNG

(Dành cho cộng đồng trồng, bảo vệ rừng)

- Vai trò của Chủ rừng và UBND địa phương;
- Phục vụ cho chương trình phát thanh theo hướng dễ hiểu nhất.
- Phát sóng từ cuối tháng 4-2015

Đề nghị cho biết, theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, ở nước ta hiện nay có những loại rừng nào?

Những tổ chức, cá nhân nào được gọi là chủ rừng? Việc Nhà nước giao đất, giao rừng được tính từ thời điểm nào?

Khi được công nhận là tư cách chủ rừng, thì chủ rừng có những quyền cơ bản nào?

Khi được công nhận là tư cách chủ rừng, thì chủ rừng có những nghĩa vụ cơ bản nào?

Trách nhiệm của chủ rừng đối với việc thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng?

Theo pháp luật hiện hành, để bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng bền vững, những hành vi nào nghiêm cấm xâm hại tới các loại rừng?

Vì sao pháp luật quy định “Bảo về rừng là trách nhiệm của toàn dân”? “Bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân” được hiểu như thế nào?

Đề nghị cho biết những nội dung chính các quy định hiện hành về bảo vệ rừng?

UBND các cấp có trách nhiệm bảo vệ rừng thông qua những hoạt động cụ thể nào?

 

HỎI – ĐÁP VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG

 

Thôn chúng tôi gắn bó lâu đời với rừng thì có được nhà nước giao rừng hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền giao? Khi được giao rừng thì cộng đồng dân cư thôn có những quyền và nghĩa vụ gì?

Xin cho biết điều kiện sản xuất kinh doanh đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên? Thủ tục khai thác gỗ từ loại rừng này như thế nào?

Lực lượng kiểm lâm có quyền và trách nhiệm như thế nào đối với việc bảo vệ rừng?

 

HỎI – ĐÁP VỀ GỖ HỢP PHÁP

 

Chủ rừng là tổ chức muốn khai thác rừng phải có những loại giấy tờ gì? Thủ tục khai báo với các cơ quan nhà nước ra sao?

Hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm những loại giấy tờ gì?

Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra lâm sản? Việc kiểm tra lâm sản được tiến hành theo những quy định cụ thể nào?

Việc kiểm tra lâm sản bao gồm những khâu nào? Nội dung kiểm tra được thực hiện như thế nào?

Việc xác nhận lâm sản có ý nghĩa như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận? Trình tự, hồ sơ xác nhận lâm sản gồm những gì?

Hồ sơ lâm sản trong lưu thông gồm mấy loại? Là những loại cụ thể nào?

EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh