Sự kiện

Sự kiện

Các sự kiện liên quan đến dự án FLEGT-VPA của CED

  1. Hội thảo Tổng kết Dự án Nâng cao Năng lực Cung cấp Thông tin FLEGT-VPA, ngày 20/8/2015 tại Hà nội
  2. Hội thảo Kết nối Chia sẻ Doanh Nghiệp Ngành Gỗ Về FLEGT-VPA, ngày 26/6/2015 tại Quy Nhơn, Bình Định
  3. Các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại Tổng cục Lâm nghiệp ngày 13 tháng 3 năm 2015
  4. Các vấn đề trong truyền thông đề tài FLEGT-VPA họp với phóng viên tại CED ngày 9/1/2015
  5. Tập huấn truyền thông về nâng cao năng lực cung cấp thông tin về FLEGT-VPA, ngày 9/7/2014 tại Hà Nội

Các sự kiện liên quan đến dự án FLEGT-VPA của tổ chức khác

  1.  TCLN: Cập nhật tiến độ đàm phán FLEGT-VPA cho các tổ chức xã hội dân sự, ngày 17/4/2015 tại Hà Nội
  2. Dự án FLEGT miền Trung: Hội thảo lập kế hoạch lần 2, ngày 18&19/3/2015 tại Thành phố Huế
  3. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam: Đối thoại Doanh nghiệp – Hướng đi nào cho gỗ dăm xuất khẩu, ngày 15/3/2015 tại Hà Nội
  4. SRD: Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao năng lực cho các CSO và cộng đồng sống phụ thuộc rừng để tham gia hiệu quả và tiến trình VPA”, ngày 06/3/2015 tại Hà Nội
  5. WWF: Hội thảo khởi động dự án quốc gia Việt Nam tiếp cận chung tới tiến trình VPA tại Việt Nam và Lào, ngày 21/8/2014 tại Hà Nội
EU FAO FLEGT Center for Education and Development VCCI Da Nang Hiep hoi cao su Viet Nam Hiep hoi che bien go tinh Binh Duong Hiep hoi Go va Lam san Binh Dinh