Hiệp định VPA/FLEGT là Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU nhằm tạo khung pháp lý cho các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu và EU. Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 102 nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam và rằng các sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU được xác minh là hợp pháp. Khi hệ thống cấp phép FLEGT đi vào vận hành, Việt Nam sẽ chỉ xuất khẩu sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT hoặc giấy phép CITES vào thị trường EU. Phía EU cũng sẽ chỉ cho phép gỗ Việt Nam vào EU nếu gỗ đó có giấy phép FLEGT hoặc giấy phép CITES có hiệu lực.
Xem chi tiết