Bản tin Kiểm lâm Quảng Trị số 3-4/2020

Quảng Trị là tỉnh có tiềm năng về nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và có trên 120 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến (SXKDCB) lâm sản. Chính vì thế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần nắm vững các quy định liên quan đến khai thác, sản xuất, chế biến gỗ được quy định trong Luật Lâm nghiệp, Nghị định quy định về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp, giúp các doanh nghiệp đáp ứng với các yêu cầu của VPA-FLEGT, có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng gỗ trong nước và quốc tế, và nâng cao giá trị gỗ rừng trồng tại Quảng Trị.

Với sự tài trợ của dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ trong nước và quốc tế”, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) xuất bản bản tin Kiểm lâm Quảng Trị với chủ đề về VPA-FLEGT. Bản tin được thực hiện nhằm cung cấp, cập nhật thông tin, tuyên truyền về VPA-FLEGT và một số chính sách sẽ được ban hành trong thời gian tới đến tất cả các xã có rừng trên địa bàn toàn tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chế biến gỗ và sản phẩm gỗ, công ty Lâm nghiệp, chủ rừng và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nội dung chính của bản tin được thể hiện qua các bài viết:

  1. Tăng cường quản lý nhà nước về rừng, chế biến, thương mại lâm sản và hội nhập quốc tế
  2. Thông tin về Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản
  3. Một số vấn đề trong hỗ trợ doanh nghiệp chế biến gỗ tuân thủ các yêucầu về gỗ hợp pháp
  4. Doanh nghiệp chế biến gỗ từng bước hoàn thiện các yêu cầu về gỗ hợp pháp
  5. Kiểm lâm Quảng Trị với công tác kiểm tra và giám sát để đảm bảo gỗ hợp pháp
  6. Kiểm lâm Quảng Trị: Sự chuẩn bị để thực hiện Nghị định VNTLAS và phân loại doanh nghiệp
  7. Nhóm hộ chứng chỉ rừng tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp
  8. Phát triển rừng trồng FSC nhằm quản lý rừng bền vững và hội nhập quốc tế
  9. Hiệu quả từ hoạt động của nhóm hỗ trợ thực hiện VPA/FLEGT tại Quảng Trị