Báo cáo, tài liệu của CED (2018-2019)

Báo cáo, tài liệu của CED (2018-2019)

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 4.800 doanh nghiệp và khoảng 2.000 hộ kinh doanh tham gia vào thương mại và chế biến gỗ. Khi VPA có hiệu lực thực thi tất cả các doanh nghiệp này và các hộ kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ trong nước và quốc tế đều phải tuân thủ các yêu cầu về gỗ hợp pháp và tham gia vào hệ thống OCS. Để có thể hỗ trợ được các DN và các hộ gia đình tham gia OCS, các cơ quan liên quan và đặc biệt các các tổ chức xã hội cần có năng lực và hiểu biết đầy đủ về VPA, VNTLAS và OCS. Họ cần tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng hệ thống OCS, qua đó năng lực của họ được nâng cao và sau này có thể tham gia giám sát độc lập cho OCS.

Chính vì thế, dự án tiến hành đánh giá năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về LD, VNTLAS và OCS của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai. Mục tiêu đánh giá nhằm hiểu được nhu cầu nâng cao năng lực kỹ thuật của các bên liên quan cấp tỉnh như các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội địa phương và Chi cục Kiểm lâm tỉnh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Đánh giá cũng tập trung tìm hiểu khả năng đáp ứng yêu cầu của LD cũng như nhu cầu cần hỗ trợ của các doanh nghiệp thông qua việc khảo sát và đánh giá trực tiếp tại các doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai.

Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng để xây dựng và thiết kế các chương trình tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội và hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ; góp ý kiến cho việc xây dựng OCS; và Xây dựng phương pháp giám sát độc lập/có sự tham gia cho các tổ chức xã hội và hiệp hội doanh nghiệp để giám sát quá trình thực hiện và tuân thủ VNTLAS và OCS.

Đánh giá được tiến hành tại 2 tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai trong hai đợt: đợt 1 từ 14/6/2018 đến 28/6/2018 với16 cơ quan và tổ chức, đợt 2 từ 02/8/2018 đến 17/8/2018 với 93 công ty/doanh nghiệp vàhộ gia đình (trong đó có 90 doanh nghiệp và 3 hộ gia đình).

Báo cáo toàn văn:

Tải xuống báo cáo

Để hỗ trợ cho việc thực thi Hiệp định, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE) cùng phối hợp thực hiện Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” do Chương trình EU-FAO FLEGT tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). Một trong những hoạt động chính của dự án là đánh giá khả năng đáp ứng và nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan cấp tỉnh và các công ty/doanh nghiệp, hộ Kinh doanh, chế biến gỗ nhằm tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp (LD), hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) cũng như hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS) trong thời gian tới.Tải xuống báo cáo