Các yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Thực hiện trách nhiệm giải trình: Cốt lõi của khái niệm ‘giải trình’ là nhà điều hành thực hiện công tác quản lý rủi ro để giảm thiểu nguy cơ đưa gỗ khai thác bất hợp pháp, hoặc sản phẩm gỗ từ nguồn gốc gỗ khai thác bất hợp pháp, vào thị trường EU.

Ba yếu tố chính của ‘hệ thống trách nhiệm giải trình’ là :

  • Thông tin: Các nhà điều hành phải tiếp cận các thông tin mô tả gỗ và các sản phẩm gỗ, quốc gia khai thác, loài cây, số lượng, khối lượng, các chi tiết về nhà cung cấp và thông tin về việc tuân thủ với luật pháp quốc gia.
  • Đánh giá rủi ro: Nhà điều hành cần đánh giá nguy cơ của gỗ bất hợp pháp trong chuỗi cung ứng của mình, dựa trên những thông tin xác định nêu phía trên và tính đến các tiêu chuẩn quy định trong quy chế.
  • Giảm thiểu rủi ro: Khi đánh giá cho thấy có nguy cơ gỗ bất hợp pháp trong chuỗi cung ứng thì nguy cơ đó có thể giảm thiểu bằng cách yêu cầu cung cấp thêm thông tin và xác minh từ nhà các cung cấp.

Quy chế này áp dụng với một loạt các sản phẩm gỗ gồm các sản phẩm từ gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán , giấy và bột giấy. Quy chế không áp dụng đối với những sản phẩm tái chế, cũng như giấy in như sách, báo, tạp chí. Phạm vi sản phẩm có thể được sửa đổi bổ sung nếu cần thiết.

Quy chế áp dụng đối với cả gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu và sản xuất phạm vi EU.

Gỗ và sản phẩm gỗ được có giấy phép FLEGT hoặc CITES hiệu lực được coi là tuân thủ với các yêu cầu của Quy chế.