Các yêu cầu đối với nhà điều hành tại EU

Quy chế gỗ EU áp dụng đối với gỗ và các sản phẩm gỗ được đưa vào thị trường EU trong lần đầu tiên.

Các yêu cầu chính đối với nhà điều hành EU:

  • Cấm gỗ khai thác bất hợp pháp: Quy chế gỗ EU cấm các nhà điều hành trong EU đưa gỗ khai thác bất hợp pháp và các sản phẩm từ gỗ khai thác bất hợp pháp vào thị trường EU. Gỗ hợp pháp được định nghĩa là gỗ tuân thủ với luật pháp của quốc gia gỗ được khai thác.
  • Thực hiện trách nhiệm giải trình: Quy chế yêu cầu các nhà điều hành đưa gỗ vào thị trường EU lần đầu tiên (cho dù là gỗ nhập khẩu hay được khai thác bên trong phạm vi EU) thực hiện ‘trách nhiệm giải trình’. Điều này có nghĩa là các nhà điều hành cần có các thông tin về nguồn gốc của gỗ (gồm loài cây, nguồn gốc của gỗ và các bằng chứng tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia) và tiến hành các bước để đánh giá và giảm thiểu nguy cơ đưa gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU.
  • Lưu giữ hồ sơ: Sau khi gỗ đã được đưa vào thị trường lần đầu tiên, ‘thương nhân’ (những người mua và bán gỗ hay sản phẩm gỗ đã có trên thị trường EU) phải giữ các hồ sơ của cả những người họ đã mua gỗ và những người họ đã bán gỗ.
  • Cung cấp sự hỗ trợ: Các nhà điều hành có thể tạo hệ thống giải trình riêng của mình hoặc sử dụng hệ thống do cơ quan giám sát xây dựng. Đây có thể là một công ty hay tổ chức được Ủy ban Châu Âu ủy quyền cung cấp các hướng dẫn cho các nhà điều hành.