Cấp phép FLEGT

 

Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS )

 • Một hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ cho phép khu vực tư nhân và chính phủ xác định, giám sát và cấp phép cho gỗ được sản xuất hợp pháp.
 • TLAS là công cụ chính để đảm bảo tính hợp pháp, bao gồm :
  • Một ‘khuôn khổ pháp lý’: Một bảng ma trận bao gồm các luật, phương tiện xác minh, các chỉ số dùng để giám sát thực thi pháp luậ
  • Chuỗi hành trình sản phẩm: Một hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ đảm bảo chỉ có gỗ đã được xác minh là hợp pháp sẽ được bán hay được phép xuất khẩ Cần phân loại và để riêng gỗ đã được xác minh và gỗ chưa được xác minh.
  • Xác minh tuân thủ pháp luật: Cách thức chính phủ hoặc bên thứ ba xác minh không có gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp thâm nhập vào chuỗi hành trình sản phẩ
  • Giấy phép: Một giấy phép FLEGT được cấp cho gỗ sau khi được xác minh là hợp pháp, và giấy phép đó cho phép gỗ được vận chuyển sang EU.
 • Xem Thêm thông tin tiếng Anh tại đây: http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/28299/FLEGT+Briefing+Notes+5+-+Legality+assurance+systems+-+requirements+for+verification/9f30f065-ff3d-41b0-9ea2-726e293e0231

Hệ thống cấp phép FLEGT và các bước cấp phép

Giấy phép FLEGT là giấy phép được cấp, sau khi quốc gia sản xuất gỗ đã ký kết Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) với Liên minh Châu Âu (EU). Giấy phép xác minh gỗ hợp pháp.

Trách nhiệm cấp phép chính thuộc về chính phủ đối tác VPA. Theo VPA, mỗi Quốc gia Đối tác sẽ chỉ định một Cơ quan cấp phép có nhiệm vụ cấp giấy phép FLEGT. Giấy phép sẽ được cấp trên cơ sở các bằng chứng của hệ thống kiểm soát được chấp nhận để đảm bảo rằng gỗ đã được cấp phép là gỗ sản xuất tuân thủ với định nghĩa gỗ hợp pháp và đảm bảo gỗ không rõ nguồn gốc hoặc gỗ sản xuất từ nguồn gỗ bất hợp pháp, sẽ bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng cùa mình.

Có hai loại giấy phép FLEGT có thể chọn:

Giấy phép dựa vào nhà điều hành.

Cơ quan cấp phép biết chắc rằng một nhà điều hành cụ thể nào đó có một hệ thống kiểm soát nguồn gốc hợp pháp của tất cả gỗ và sản phẩm gỗ trong quá tình sản xuất. Tất cả các lô hàng từ nhà khai thác đó sẽ được cấp phép FLEGT chừng nào các báo cáo giám sát định kỳ chứng nhận là hệ thống đó vẫn còn hiệu lực. Cơ quan cấp phép có thể chấp nhận hệ thống hiện tại mà các nhà điều hành sử dụng, như hệ thống chứng nhận và hệ thống truy xuất gỗ (ví dụ FSC-CoC , gỗ FSC-CoC) miễn là những hệ thống này đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan cấp phép

Giấy phép theo từng lô hàng

Theo thỏa thuận này, giấy phép được cơ quan cấp phép cấp cho từng lô sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU. Theo cách này, cơ quan cấp phép kiểm tra bằng chứng về nguồn gốc gỗ hợp pháp cung cấp cho mỗi lô hàng. Nhìn chung, cách này sẽ đòi hỏi có một hệ thống kiểm soát quốc gia đáp ứng các yêu cầu của hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ.

Xem thông tin thêm :

fact_sheet_on_flegt-licensed_timber-en-apri13.pdf