Category: VNTLAS

Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) đã được thông qua

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) được Chính phủ thông qua ngày 01/9/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28. Nghị định VNTLAS quy định Hệ […]

Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động lâm nghiệp, các nguyên lý, tiêu chí và chỉ số của việc chế biến và thương mại gỗ đối với Việt Nam

Mạng lưới Kinh doanh lâm sản Toàn cầu của Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF). Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp các hoạt động Lâm nghiệp. Phụ lục Chế biến và Thương mại gỗ Xem chi tiết phụ lục: Tải xuống Vietnam Legality Framework updated Feb 17 VIE