Category: Gỗ hợp pháp

Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp của các hoạt động lâm nghiệp, các nguyên lý, tiêu chí và chỉ số của việc chế biến và thương mại gỗ đối với Việt Nam

Mạng lưới Kinh doanh lâm sản Toàn cầu của Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF). Khuôn khổ chung đánh giá tính hợp pháp các hoạt động Lâm nghiệp. Phụ lục Chế biến và Thương mại gỗ Xem chi tiết phụ lục: Tải xuống Vietnam Legality Framework updated Feb 17 VIE