• Đạo luật Lacey được giới thiệu tại Hoa Kỳ vào năm 1900, nhằm cấm vận chuyển động vật bị bắt bất hợp pháp hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã qua các tuyến đường giữa các tiểu bang hay qua biên giới quốc tế.
  • Vào năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một sửa đổi với Đạo luật, mở rộng phạm vi và bao gồm gỗ, giấy và các lâm sản khác. Sửa đổi này cũng đặt ra các hình phạt đối với những người bị kết tội mua bán lâm sản bất hợp pháp.
  • Các yêu cầu trong đạo luật này có hiệu lực trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Bất cứ ai trong lãnh thổ Hoa Kỳ nhập khẩu, xuất khẩu, bán, nhận, thu hoặc mua lâm sản từ nguồn bất hợp pháp đều là bất hợp pháp.

http://www.forestlegality.org/policy/us-lacey-act