Đạo luật Úc năm 2012 cấm khai thác gỗ bất hợp pháp

  • Đạo luật Úc năm 2012 cấm khai thác gỗ bất hợp pháp mục đích để chống lại mua bán sản phẩm gỗ khai thác bất hợp pháp tại Úc. Đạo luật này chỉ đặt yêu cầu đối với các doanh nghiệp Úc, và thiết lập đối xử bình đẳng đối với các nhà cung cấp gỗ, bất kể từ quốc gia nào.
  • Đạo luật cấm nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ được khai thác bất hợp pháp vào Úc, và cấm chế biến gỗ trồng của Úc đã được khai thác bất hợp pháp. Đạo luật này thiết lập quyền giám sát và điều tra toàn diện, và đưa ra các hình phạt đối với các doanh nghiệp Úc không tuân thủ đạo luật.
  • Luật gồm hai phần: luật pháp cơ bản và các quy định chi tiết. Các quy định chi tiết, gồm các yêu cầu giải trình, sẽ có hiệu lực vào năm 2014