Hệ thống đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS)

VNTLAS là cốt lõi của VPA, đây là hệ thống đảm bảo các sản phẩm gỗ được xác minh hợp pháp dựa trên những yêu cầu cụ thể trong toàn bộ chuỗi cung, từ khi gỗ còn trong rừng hay từ thời điểm gỗ được nhập khẩu cho đến điểm cuối cùng là xuất khẩu hay gỗ được bán ra.

Phạm vi kiểm soát của VNTLAS áp dụng cho:
• Tất cả các nguồn gỗ được liệt kê trong Phần 2.1.1 Phụ lục V của VPA.
• Tất cả các loại sản phẩm gỗ được liệt kê trong Phụ lục I.
• Tất cả các nhà khai thác (tổ chức và hộ gia đình) trong chuỗi cung ứng gỗ.

Doanh nghiệp tìm hiểu thêm thông tin về VNTLAS trong video dưới đây: