Hướng dẫn tuân thủ VPA

Ngày 19/10/2018, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/ FLEGT). Theo đó, mọi sản phẩm gỗ vào EU bắt buộc phải có giấy phép FLEGT hoặc thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình. Ngày 1/9/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 102 quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) để thực thi luật lâm nghiệp và nội luật hóa các quy định của VPA/FLEGT. Cẩm nang giúp doanh nghiệp nắm được các nội dung cở bản của VPA/FLEGT và những yêu cầu của VNTLAS đối với doanh nghiệp. Cẩm nang gồm những phần sau:

  1. Đánh giá mức độ sẵn sàng với VPA của một doanh nghiệp hay một công ty
  2. Lập sơ đồ chuỗi cung ứng, những yêu cầu về trách nhiệm giải trình
  3. Trách nhiệm giải trình
  4. Định nghĩa tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
  5. Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS
  6. Hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS)
  7. Quy trình cấp giấy phép FLEGT.

Tất cả các phần trong cẩm nang đều được liên kết đến các trang của các cơ quan, tổ chức liên quan. Hãy bấm vào các tiêu đề, tài liệu sẽ kết nối bạn tới các trang cần thiết.

Tải xuống: Hướng dẫn tuân thủ VPA/FLEGT

Tài liệu này do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) biên soạn với mục đích cung cấp thông tin. CED không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất về tài chính liên quan đến mức độ tin cậy của thông tin cung cấp trong tài liệu. Tại thời điểm xuất bản, thông tin trong tài liệu này là chính xác vì thông tin đều sử dụng và trích dẫn từ các nguồn chính thức: VNFOREST, EFI và EU.