Quy chế gỗ EU nhằm giảm thiểu khai thác gỗ bất hợp pháp bằng việc đảm bảo không có gỗ hay sản phẩm gỗ bất hợp pháp có thể được bán ở EU. Quy chế này được xây dựng như một một phần của kế hoạch Hành động FLEGT của EU

Quy chế gỗ EU có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2013. Quy chế này cấm các nhà khai thác ở Châu Âu đưa gỗ và sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU. Gỗ ‘hợp pháp’ được định nghĩa là gỗ được sản xuất tuân thủ theo quy định của luật pháp quốc gia nơi gỗ được khai thác và thu hoạch.