Tài liệu hỏi đáp về VPA/FLEGT của TCLN

Nhằm cung cấp rộng rãi cho công chúng những thông tin cơ bản về Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), đầu năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam, cùng với Tổng vụ Môi trường, Ủy ban Châu Âu, và Phái đoàn EU tại Việt Nam đã phối hợp chuẩn bị Tài liệu hỏi đáp về Hiệp định VPA/FLEGT.

Tài liệu này bao gồm những thông tin chung, giải thích những khái niệm cơ bản và các cấu phần của Hiệp định VPA/FLEGT, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến cách Chính phủ Việt nam và EU triển khai tổ chức thực hiện Hiệp định và các kết quả mong đợi.

Xem đầy đủ tài liệu tại đây.