Nhóm nòng cốt đa bên

Nhóm nòng cốt đa bên

Các bên liên quan đóng một vai trò rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Hiệp định, do đó cần thiết lập những cơ chế hiệu quả để các bên có thể đóng góp tích cực cho việc xây dựng và thực thi hệ thống VNTLAS. Chính vì thế nhóm nòng cốt thực thi đa bên (gọi tắt là nhóm nòng cốt đa bên) sẽ là đầu mối điều phối và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.
Nhóm bao gồm đại diện đến từ khu vực tư nhân, các hội ngành gỗ, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các dự án FLEGT và các cơ quan xác minh.

Chức năng và nhiệm vụ

 • Là đầu mối trao đổi và cung cấp thông tin và truyền thông trong việc thực thi VPA FLEGT và Khung thực hiện chung (JIF).
 • Đề xuất các vấn đề cho JPC/JIC cân nhắc (được ghi lại trong biên bản họp của Nhóm nòng cốt đa bên). Đưa ra ý kiến chuyên môn và phản hồi chi tiết cho việc chuẩn bị và thực thi VNTLAS.
 • Tăng cường công tác điều phối và sự hợp lực trong các liên kết hành động của tiến trình VPA-FLEGT.
 • Triệu tập các tiểu nhóm khi cần để cùng nhau làm việc về một công việc cụ thể.
 • Là đầu mối điều phối và hỗ trợ xây dựng các tài liệu chuẩn về thông tin, đào tạo về VPA và VNTLAS.
 • Đề xuất, thống nhất và hỗ trợ thực hiện các sự kiện của Diễn đàn FLEGT cho các chủ đề, vấn đề liên quan tới FLEGT, VPA và VNTLAS.
 • Thành viên Nhóm cũng có trách nhiệm truyền đạt lại thông tin cho đối tác và các bên liên quan khác của mình.

Một trong những chức năng chính của Nhóm nòng cốt đa bên là điều phối và cộng tác trên nhiều ưu tiên hoạt động. Những hoạt động chủ yếu bao gồm:

 • Các chương trình thông tin, truyền thông đào tạo, tập huấn cho khu vực tư nhân.
 • Chiến lược thông tin, truyền thông.
 • Cách tiếp cận điều phối thống nhất và bổ trợ cho nhau trong giám sát quản trị rừng độc lập/có sự tham gia và đánh giá tác động an toàn xã hội.

Thể thức hoạt động

 • Nhóm nòng cốt đa bên tổ chức họp trước mỗi cuộc họp của JPC/JIC (định kỳ) và tổ chức các cuộc họp bất thường khi cần thiết theo yêu cầu đặt ra.
 • Họp Nhóm nòng cốt đa bên do Tổng cục LN chủ tọa và đồng chủ tọa bởi một thành viên Nhóm theo chu kỳ luân phiên. Các đồng chủ tọa do Nhóm đề cử và vị trí đó có hiệu lực trong giai đoạn giữa hai phiên họp thường kỳ của nhóm.
 • Đồng chủ tọa có trách nhiệm hỗ trợ chuẩn bị cho các cuộc họp của Nhóm nòng cốt đa bên và chịu trách nhiệm ghi biên bản họp Nhóm với sự hỗ trợ Tổng cục LN. Đồng chủ tọa chịu trách nhiệm trình bày biên bản họp định kỳ nhóm tại cuộc họp của JEM và JPC/JIC, trong đó bao gồm các vấn đề nảy sinh đệ trình lên Ủy ban JPC/JIC xem xét.
 • Nhóm nòng cốt đa bên có thể đề xuất các vấn đề cho JPC/JIC xem xét khi một vấn đề được một thành viên đề xuất và 2 thành viên khác ủng hộ; biên bản họp nhóm sẽ ghi lại số người ủng hộ vấn đề nêu ra và số lượng ý kiến phản đối.
Thành viên

Tính đến ngày 05/02/2018 đã có 28 tổ chức (gồm 52 thành viên) đã đăng ký là thành viên của nhóm Nòng cốt đa bên về Hiệp định VPA/FLEGT (vui lòng xem danh sách đính kèm). Sau này các thông tin liên quan đến quá trình thực thi Hiệp định VPA-FLEGT và các thông tin liên quan sẽ được gửi đến các thành viên Nhóm Nòng cốt đa bên để phổ biến rộng rãi.Đơn vị nào mong muốn tham gia nhóm, xin vui lòng gửi bản đăng ký về Văn phòng Thường trực FLEGT và Lacey theo địa chỉ email: phuongluongmt@gmail.com


Hiệp hội:

 

 


Viện nghiên cứu/đào tạo:

 

 


Chính phủ:

 

 


Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam:

 

 

 


Các tổ chức phi chính phủ quốc tế:

 

 

 


Các đối tác phát triển:

 • Phái đoàn EU tại Việt Nam
 • Sứ quán Phần Lan

Thông tin liên hệ
Văn phòng FLEGT và Lacey, Tổng cục Lâm nghiệp
Địa chỉ: 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Email: phuongluongmt@gmail.com
Fax: 024. 38438793