Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD)

Định nghĩa gỗ hợp pháp bao gồm các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số và bằng chứng về gỗ hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam. Định nghĩa gỗ hợp pháp sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá trình thực thi Hiệp định theo quy định tại Điều 24 của Hiệp định VPA. Định nghĩa gỗ hợp pháp là một phần không thể tách rời của
Hệ thống đảm bảo VNTLAS quy định tại Phụ lục V của VPA.

Doanh nghiệp tìm hiểu thêm thông tin về Định nghĩa gỗ hợp pháp trong video dưới đây: