Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị gì?

  • Theo Kế hoạch Hành động FLEGT, để xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường EU, các doanh nghiệp Việt Nam cần đảm bảo rằng sản phẩm của họ được làm bằng nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của FLEGT về nguồn gốc hợp pháp và bền vững. Những yêu cầu này có tính chất sống còn đối với xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam sang thị trường EU trong thời điểm hiện tại và trong tương lai.
  • Các nhà nhập khẩu EU sẽ yêu cầu cung cấp thông tin để đáp ứng các yêu cầu trách nhiệm giải trình trong Qui chế Gỗ EU. Có ba bước đơn giản để chuẩn bị cho việc này:

 

  1. Không mua gỗ bất hợp pháp.
  2. Biết và thu thập các tài liệu chứng minh nguồn gốc gỗ và sản phẩm gỗ của doanh nghiệp
  3. Kiểm tra gỗ và sản phẩm gỗ của doanh nghiệp so với danh mục các sản phẩm quy định trong Quy chế gỗ EU